Racjonalne uzasadnienie

Znaki towarowe, znaki usługowe i znaki graficzne SilenceOntheWire są symbolami jakości i wsparcia społeczności, które ludzie zaczęli kojarzyć z SilenceOntheWire oraz projektami SilenceOntheWire. Aby upewnić się, że użycie naszych znaków towarowych, usługowych oraz graficznych nie powoduje nieporozumień dotyczących naszego oprogramowania, naszych usług oraz naszej organizacji, musimy kontrolować ich wykorzystanie w połączeniu z oprogramowaniem i usługami pokrewnymi, dostarczanymi przez inne firmy. Ponadto mamy prawna odpowiedzialność i uprawnienia do ustalania naszych wytycznych, dotyczących używania naszych znaków.

SilenceOntheWire oraz nasze oprogramowanie musi wyraźnie odróżniać się od oprogramowania konkurującego z nami. Nasze znaki towarowe, znaki usługowe oraz znaki graficzne nie mogą być używane do zdyskredytowania SilenceOntheWire, naszych projektów lub społeczności, ani też nie mogą być w żaden sposób sugerować własności, poparcia lub sponsorowania jakiegokolwiek powiązanego projektu inicjatywy jakiegokolwiek rodzaju.

Kim jesteśmy

Wszystkie osoby zaangażowane w projekty organizacji SilenceOntheWire są osobami odpowiedzialnymi za ustalanie zasad i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z naszych znaków towarowych wraz z innymi obowiązkami.

Opis najważniejszych zasad dotyczących znaków towarowych

Niniejszy dokument nie ma na celu podsumowania złożonego prawa do znaków towarowych. Przydatne jest jednak zrozumienie następujących kluczowych zasad.

Co to jest znak towarowy

Znak towarowy to słowo, fraza, symbol lub wzór lub kombinacja słów, zwrotów, symboli lub wzorów, które identyfikują i odróżniają źródło towarów jednej strony od towarów innych osób. Znak usługowy jest zazwyczaj taki sam jak znak towarowy, w tym przypadku identyfikuje oraz odróżnia źródło świadczenia usługi, a nie sam produkt. W całym tym dokumencie terminy znak towarowy i znak odnoszą się zarówno do znaków towarowych. jak i znaków usługowych.

Reguły te są uogólniane w celu opisania oprogramowania SilenceOntheWire, powiązanego ze znakiem towarowym SilenceOntheWire, w rozumieniu odniesienia do konkretnego oprogramowania SilenceOntheWire. Znakami towarowymi SilenceOntheWire są słowa (np. SilenceOntheWire lub loga graficzne, które mają służyć jako znaki handlowe dla oprogramowania SilenceOntheWire.

Czym jest nominalne użycie

Każdy może używać znaków handlowych SilenceOntheWire, o ile użycie tych znaków jest nominalne. Nominalne użycie znaku handlowego jest prawną doktryną, która umożliwia wszystkich, a nawet firmy komercyjne, do używania znaku towarowego innej osoby, o ile są spełnione trzy warunki:

  • Produkt lub usługa, o których mowa, nie mogą być łatwo zidentyfikowane bez użycia znaku handlowego (na przykład nie można łatwo zidentyfikować produktów lub usług SilenceOntheWire bez użycia znaku towarowego SilenceOntheWire).
  • Można użyć tylko znacznej części znaku lub znaków, jakie są zasadnie niezbędne do zidentyfikowania produktu lub usługi.
  • Organizacja wykorzystująca znak handlowy lub znak towarowy nie może zrobić nic, co sugerowałoby sponsorowanie lub popieranie przez właściciela znaku towarowego.

Obrona w zakresie dozwolonego użytku znaków towarowych ma na celu zachęcenie ludzi do odnoszenia się do wybranych towarów i usług za pomocą określonego znaku towarowego. Obrona znaku towarowego nie ma nic wspólnego z dozwolonym prawem autorskim i nie należy mylić tego pojęcia z tymi zasadami.

Co oznacza mylące podobieństwo lub podobieństwo wprowadzenia w błąd

Niektóre zastosowania znaku towarowego przez inne podmioty są określane jako mianowany użytek, ale niektóre zastosowania naruszają prawo. W istocie znak towarowy musi być używany w ten sposób, że odpowiedni konsument nie może zostać zmanipulowany, być zdezorientowany lub nie może pomylić wykorzystania znaku towarowego ze źródłem produktu lub usługi sprzedawanej lub dostarczonej za pomocą określonego znaku towarowego. Natomiast w przypadku, kiedy istnieje możliwość wprowadzenia w błąd, wtedy mówimy, że znak towarowy został naruszony.

Dodatkowo należy pamiętać, że nawet jeśli nie ma prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nadal można być odpowiedzialnym za użycie znaku towarowego danej firmy, jeśli użytkownik afiszuje się z tym znakiem lub znakiem podobnym do tego znaku.

Aby uniknąć naruszania znaków towarowych SilenceOntheWire, konieczne jest sprawdzenie, czy używanie naszych znaków jest nominalne i nie wprowadza w błąd użytkowników SilenceOntheWire. Dodatkowo nie możesz wprowadzać w błąd Twoich użytkowników, mówiąc im, że Twoje oprogramowanie jest w jakikolwiek sposób podobne do oprogramowania SilenceOntheWire lub wspierane przez SilenceOntheWire. Wszystkie te zasady podsumowuje punkt 6 licencji Apache Software License i jednocześnie jest to warunek konieczny do korzystania z oprogramowania SilenceOntheWire.

Niniejsza licencja nie zezwala na używanie nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usług, ani nazw produktów Licencjodawcy za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to uzasadnione zwyczajowo przy stosowaniu pochodzenia Dzieła i reprodukcji zawartości pliku NOTICE.

Szczegółowe wytyczne

Następujące szczegółowe wytyczne dotyczą znaku towarowego SilenceOntheWire oraz innych znaków towarowych oprogramowania SilenceOntheWire. Poniżej znajdują się dozwolone przykłady użycia znaku towarowego SilenceOntheWire oraz oprogramowania SilenceOntheWire:

  • "Jestem partnerem SilenceOntheWire i posiadam zgodę na to, aby bezpłatne kopie oprogramowania SilenceOntheWire na licencji Apache i usługi wsparcia oprogramowania i usług SilenceOntheWire były dostępne na mojej stronie internetowej."
  • "Jestem partnerem SilenceOntheWire i posiadam zgodę na to, aby tworzyć prace pochodne od oprogramowania SilenceOntheWire oraz oferować usługi wsparcia prac pochodnych są dostępne pod moimi własnymi znakami towarowymi na mojej stronie internetowej."

Pamiętaj, że zgodnie z prawem znaków towarowych nie możesz stosować takich znaków towarowych do swoich produktów, które są łudzące do znaku towarowego oprogramowania oraz usług SilenceOntheWire. Nie zgadzamy się na używanie naszych znaków towarowych w następujących wypowiedziach:

  • "Programowanie SilenceOntheWire jest szybsze (lub wolniejsze) od oprogramowania firmy XYZ." - o ile nie jesteś partnerem SilenceOntheWire i o ile nie dostarczaliśmy Ci wyników odpowiednich badań.
  • "Oprogramowanie SilenceOntheWire jest lepsze (lub gorsze) od oprogramowania firmy XYZ." - o ile nie jesteś partnerem SilenceOntheWire i o ile nie dostarczaliśmy Ci wyników odpowiednich badań.
  • "Polecam (lub nie polecam) oprogramowania SilenceOntheWire w Twojej firmie." - o ile nie jesteś partnerem SilenceOntheWire.

Używanie znaków handlowych SilenceOntheWire w tytułach książek i artykułów

Możesz swobodnie pisać o oprogramowaniu SilenceOntheWire i używać naszych znaków towarowych w tytułach książek lub artykułów. Nie musisz prosić nas o pozwolenie na odnoszenie się do nas w następujący lub podobny sposób: "SilenceOntheWire dla biznesu", "SilenceOntheWire w mojej kancelarii prawnej", "Wprowadzenie do produktów SilenceOntheWire", a nawet "O SilenceOntheWire" lub "SilenceOntheWire - firma przyszłości".

Używanie naszych znaków towarowych we własnych towarach i usługach

Musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę foundera lub founderów SilenceOntheWire, aby zastosować znaki towarowe SilenceOntheWire do dowolnego towaru lub usługi, jaka jest w jakikolwiek sposób powiązana z SilenceOntheWire.

Używanie znaków handlowych SilenceOntheWire w nazwach domen

Nie możesz używać znaków handlowych, takich jak SilenceOntheWire, we własnych nazwach domen, ponieważ mogłoby to wprowadzić w błąd odpowiedniego konsumenta, szczególnie, jeśli chodzi o źródło usług lub towarów świadczonych za pomocą Twojej strony internetowej bez pisemnej zgody founderów SilenceOntheWire.

Ważna uwaga

Żadne z postanowień niniejszego oświadczenia SilenceOntheWire nie może być interpretowane w celu umożliwienia jakiejkolwiek osobie trzeciej dochodzenia jakichkolwiek powiązań z SilenceOntheWire, projektów SilenceOntheWire oraz usług SilenceOntheWire. Nie może także być używane do aprobaty lub wsparcia przez SilenceOntheWire jakichkolwiek produktów lub usług stron trzecich bez pisemnej zgody SilenceOntheWire.